മഴ

“കാറ്റിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ കാലം തൻ്റെ ഓർമ്മകളെ മണ്ണിലേക്കു കുടഞ്ഞിട്ടു. പളുങ്കു മണികൾ ചിതറും പോലെ ആ ഓർമ്മകൾ മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ ചിതറിത്തെറിച്ചു വീണു. കാലം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഓർമ്മകളുടെ നൊമ്പരത്തിൽ വാനത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ നെഞ്ചിടിക്കും ശബ്ദത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കൈവിട്ടുപോയ ഓർമ്മകളെ കണ്ടെത്താനായി ശരങ്ങൾ പോലെ വെള്ളിവെളിച്ചം ഭൂമിയിലേക്കു പായിച്ചു. പക്ഷേ ഓർമ്മകളുടെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ തഴുകുവാനാളില്ലാതെ, കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ തേങ്ങലിൻ്റെ മർമ്മരത്തോടെ ഇല്ലാതാകുകയായിരുന്നു. കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്…തിരമാലകളുടെ ആരവങ്ങളിലേക്ക് …ഒന്നുമല്ലാതെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മകളെ മറന്നെന്ന പോലെ വാനം ഈറൻ…

Life Interwoven with Thoughts

Thoughts come like waves in the ocean. Human thoughts travel very fast, in fact, faster than sound and light. The moment we imagine things, we reach there. We can reach anywhere with multitudes of thoughts. However, there is what is called our real self. It is like an ocean. No thoughts reach there. It is…

Compromise

I’ll be more gentle, to the thorns that want to hurt me. And I’ll be kinder, to the waves that want to drown me. I’ll keep filling the void forming in between. And I’ll keep being strong, despite the odds to let this knot stay put. I’ll be the sun, helping you grow like a…

Ocean

Ocean is a 2017 song sung by Native, written by Michael Wespi, Native and Roman Frischknecht. Native offers simplicity in writings and richness in music. He reserves his real name – a humble musician who is not in the race for name or fame. With focus on quality sound and content, he passionately creates music…

Surfing the Waves of Life

Through the years, through the failed stories, and the happy endings, I always wished I was immune to new phases, I always wished I had the power to keep my emotions safe inside my heart, and not turn to a room of scattered emotions that you’d happily delay cleaning because you’re not ready to get…

Rediscover life

We do not measure the time, the way it really is.. the way it’s seizing smiles, the way waves hit the rocks, and flowers open their petals and how space embraces our beautiful reflections within. An ocean of stars found within… like there are broken dark clouds and violent storms, contributing turmoils, but this living…