മുല്ല

വാടും മുമ്പേ കൊഴിഞ്ഞുവീണ മുല്ലപ്പൂക്കൾ.. അവസാന ഗന്ധം മണ്ണിലേക്ക് കിനിയവേ…. മണ്ണ് പറഞ്ഞു : “ഞാൻ വെറുമൊരു മണ്ണാണ്..” മുല്ലച്ചെടി ചില്ലതാഴ്ത്തി  : “എൻ്റെ നിൽപ്പ് നിന്നിലാഴ്ന്നാണ്…” ശുഭം നിങ്ങൾക്കും എഴുതാം..ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു തുടക്കമായിരിക്കാം. പണ്ടെപ്പോഴോ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കം. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തിലൂടെ ഒരു കൊച്ചു പ്രയാണം. ഈ പ്രയാണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ബന്ധപ്പെടുക, എനിക്കും എഴുതണം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, info@wordket.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. xxxx xx…

Invisible String

Why do you stop, when you want to reach the top? Are you scared because there is no light? But you have to move, even if nothing seems right. Yes, you want to win, but realize life’s failure is a thing. You think there is a lot at stake, but what new can the world…

Moments

Sometimes I space out- all the voices around me turn to misapprehended languages trying to invade the bubble I form around me, but the bubble turns glass thick, and the voices walk away. And in moments like these, I really see what I never knew I was looking for. I see that friend who tries…

It Could Be So Beautiful

It could be so beautiful if you’d just turn the page, but you’re stuck wondering why you’d rather stay in this melancholic rage. I know it’s cozy in here, and you’re afraid your new space won’t fit, but the words are faded, and you’re down to your last rip. I know it’s sad to say…

Is Living an Art or Science?

We hear more often the terms like the art of living, spiritual living, living for the present, purposeful living, and so many other terms attached to living. So the question arises as to what is living? All of us live, with or without the above terms. Adding some adjectives to life does not mean that…

Wake Up, Life is Calling

What if your mind is your greatest enemy? What if you were living your worst nightmare? How would you cope? Ankita has fought a mental disorder, been through hell, and survived two suicide attempts. Now in Bombay, surrounded by her loving and supportive parents, everything seems idyllic. She is not on medication. She is in…

Pebbles on Paper

“Pebbles on Paper” is a platter of thoughts and emotions one goes through in life, very beautifully served in a book by Swati Khatri- a writer, content creator, and poet. This book is dedicated to all the deep thinkers who love to absorb and to express. It is a fascinating read- concise and relatable in…

The Balance

Sadness gives depth. Happiness gives height. Sadness gives roots. Happiness gives branches. Happiness is like a tree going into the sky, and sadness is like the roots going down into the womb of the earth. Both are needed, and the higher a tree goes, the deeper it goes, simultaneously. The bigger the tree, the bigger…

Trance

If it becomes too much for her, she grabs a book, turns deaf to the world, and pours herself into a trance. The book is all she hears and gets lost in the story. With each turning page, her heartbeat increases, her breath stutters. And as the climax approaches, slowly and gradually, into the paper…

Abode of Memories

The new abode they built with all heart and soul came crumbling down, causing loss of life and pain. Braving it, they made memories from glass fragments from the shattered window- building their warm world in a photo frame. They called it home. The End Just some outpour of thoughts in intricately woven words. Expressions from…

The Dream That Never Was

I woke up, and the sunlight felt different. The messy house I lived in, that I couldn’t bring myself to call home, was peaceful. There wasn’t any sound of yelling, there wasn’t any sign of war. My father believed in mental health and never crossed the boundaries that hurt my heart. My mother was starting…

Roll Out

Roll out aches, pains and unwanted tissue that wouldn’t now be touched. Roll out inside, outside and all of you just because you feel like you have to. Roll out on hard, soft and new surfaces. Just to dust off that layers of regrets. Roll out insecurities, heartbreak and hatred, just to hide the pain….

Icarus

I used to think that I would be a star, perhaps not the bright kind, or the one that shines in the sky. Not all dreams come true. Or maybe I dreamt a bit too far, trying to shatter limits, and even the sky. Maybe I tried to fly too far, but with Icarus’s fate…

Follow your Heart

Your time is limited, so don ’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow…