ചുവപ്പ്

ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിൻ്റെ ഓർമ്മകൾഎന്നെ തിരയാറുണ്ടോ? മഴ പെയ്യുന്ന രാത്രികളിൽഅരിച്ചിറങ്ങുന്ന തണുപ്പിനോടൊപ്പംഎൻ്റെ ഓർമ്മകളും നിന്നെ വേട്ടയാടാറുണ്ടോ? എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ നിൻ്റെ നഖങ്ങൾക്കടിയിൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നനുത്ത മാംസപേശികൾ അള്ളിപിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവ ഇപ്പോഴും നിന്നോട് അല്പം ദയ യാചിച്ചു കേഴുന്നുണ്ടോ? ഇഴയറ്റുപോയ എൻ്റെയുടയാടകൾ നിൻ്റെ കരവലയങ്ങളിൽ ഇന്നും പിടയുന്നുണ്ടോ? ആ രാത്രി ഇന്നും എന്നെ വേട്ടയാടുന്നത് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ മുടിയിഴകൾ ഇന്നും നിൻ്റെ കൈകളിൽ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടോ? നീയെനിക്ക് ആരായിരുന്നുവെന്ന ചോദ്യം നിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ എന്നെങ്കിലും കടന്ന്…

Days of the Week

I’m writing you a letter,like I always do,when you fall apart on Sunday afternoons. Monday night,it was raining when I texted you.I couldn’t quite understand how my body was here,but my soul was with you.Little things are like glue,always keeping us together.And no one really knows me better than you do. Tuesday morning came around,left…

Nothing Lasts Forever

Nothing lasts forever….alas. This is meant to be. There’s no way this could go wrong. Everything is perfect. But it’s not. It’s all in my head. I don’t know that yet. So, I trust…blindly. There’s a crack in that wall now, a big one. I’m ready to overlook it, work my way past this. Because…

Surprise

How many times haven’t we met before? That first time, at that loud, crowded party, with all those new faces around, I barely noticed. Those other times, every now and then, I can’t tell exactly when I learned your name and got to know you. That recent time, when I recognised your smile, and memorised…

The Game of Love

All my life, I’ve kept my heart away, locked up in a cage, far-far-away. No one had heard it beat, until you, it was silent, but now it beats just for you. I might not be the best player in this game of love, but I wish to speak the language of love. So I…

Absent

You are awfully quiet, remarkably absent. It is very confusing, unusually silent… The End Just some outpour of thoughts in intricately woven words. Expressions from lovers of imagination and their love for writing. Writings that shake and wake you, make you think, stir your soul, leave an imprint. Just some mellifluous bits- their wordbytes. Wanna be a wordmate?…

I am Enough!

When she stopped waiting for him, the world suddenly appeared to glow. Perhaps it always shone, but she was ignorant- looking and waiting in the dull and dark, to find pieces of herself, that she entrusted him. But on making peace with her broken self, she was the one who healed herself. Now she shines…

Ecstasy

Wearing seduction as her armour, she set out in wonder for her walk, drawing him towards her by her magical pull, from the confines of the dark clouds he securely wore as his attire, like a snake charmer gets a snake rise and dance to his melodies. Enchanted by her- “Who are you?”, he asked….

A Short Story!

When he left walking with her, she began travelling places! The End Just some outpour of thoughts in intricately woven words. Expressions from lovers of imagination and their love for writing. Writings that shake and wake you, make you think, stir your soul, leave an imprint. Just some mellifluous bits- their wordbytes. Wanna be a wordmate? Connect with…

Mine and Mine Alone

“Tickets for three please”, she said to the attendant. All this while she feigned ignorance, putting her best act, as though she hadn’t noticed my presence. “Well played”, I thought to myself with a crooked smile lighting up my face. “She just won’t let anyone know that I am the only one who gets to…

Due Decorum!

She always chose to stay composed and calm until one day she felt it was time she took a stance. She did no wrong, she only wanted to show why she was right, but she was rude and sounded unpleasant. She was angry- it wasn’t exactly her day, she was overwhelmed, she had behaved totally…