ചുവപ്പ്

ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിൻ്റെ ഓർമ്മകൾഎന്നെ തിരയാറുണ്ടോ? മഴ പെയ്യുന്ന രാത്രികളിൽഅരിച്ചിറങ്ങുന്ന തണുപ്പിനോടൊപ്പംഎൻ്റെ ഓർമ്മകളും നിന്നെ വേട്ടയാടാറുണ്ടോ? എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ നിൻ്റെ നഖങ്ങൾക്കടിയിൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നനുത്ത മാംസപേശികൾ അള്ളിപിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവ ഇപ്പോഴും നിന്നോട് അല്പം ദയ യാചിച്ചു കേഴുന്നുണ്ടോ? ഇഴയറ്റുപോയ എൻ്റെയുടയാടകൾ നിൻ്റെ കരവലയങ്ങളിൽ ഇന്നും പിടയുന്നുണ്ടോ? ആ രാത്രി ഇന്നും എന്നെ വേട്ടയാടുന്നത് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ മുടിയിഴകൾ ഇന്നും നിൻ്റെ കൈകളിൽ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടോ? നീയെനിക്ക് ആരായിരുന്നുവെന്ന ചോദ്യം നിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ എന്നെങ്കിലും കടന്ന്…

Her Experiences

From her unsettling experiences, she creates a world of ideal ones. Demonstrating by firmly walking that path, before she fades in breath, she hopes to smoothen the trail- setting an example for her kin, saving many from going through the pain! Wanna be a wordmate? Connect with us and transform your thoughts into words…If you’re…

Inevitable Truths

The heart desires remorselessly and the mind suffers- bearing the weight of all the consequences and fretting over the tiniest of things. It’s in these moments you begin to question everything you ever stood for, when your principles are challenged by none other than your own self. What are you supposed to do when the…

But She was a girl

When she found herself in the womb, she wanted to freely bloom. Her heart started beating, as she eagerly waited for the greeting. Soon she stretched her arms, spreading along her charms. She then sucked her thumb, there seemed music- she did hum. She was pretty as a pearl, but they found out she was…

Ecstasy

Wearing seduction as her armour, she set out in wonder for her walk, drawing him towards her by her magical pull, from the confines of the dark clouds he securely wore as his attire, like a snake charmer gets a snake rise and dance to his melodies. Enchanted by her- “Who are you?”, he asked….

We Don’t Talk Anymore- Charlie Puth

“We Don’t Talk Anymore” is a song produced by American singer- Charlie Otto Puth, featuring Selena Marie Gomez. This song, written by Charlie, Selena and Jacob Kasher, made it to the top charts soon after its release in May 2016. Puth put words together and had the guitar lined up for this song in Tokyo-…

Her Solitude!

As selfish as it sounded, she had to focus on herself. She kept trying to find happiness in other people, but realized it had to come from within her. Everyone wasn’t meant to understand her solitude and some felt slighted by her focus. Then again, misery loved company and she learned to love being alone….

Story of a Woman

Those scintillating eyes and the powerful aura- she reminded me of no one, she was completely her own, distinctive self. Nothing was more beautiful than the way she carried herself around, as the strongest I had ever known. She was not always so proud of herself, but the beauty lies in her story- the story…

Tujhe Kitna Chahne Lage

‘Tujhe Kitna Chahne Lage’ is a popular Hindi song from the Bollywood blockbuster movie Kabir Singh with music and lyrics penned by Mithoon Sharma. It is a beautiful one, sung by Arijit Singh in the movie. This song is picturized on Shahid Kapoor- the lead protagonist who is madly in love with the lead actress,…

Deception

She believes that reworking according to their views is blossoming herself. This maturity is an eerie veil, behind which hides the deception. It is hence not the grooming of her persona, rather a cruelty upon it. Sadly, she’ll lose herself! Wanna be a wordmate? Connect with us and transform your thoughts into words…If you’re interested…

Breathe

Breathe is a 2016 song by Ari Staprans Leff known professionally as Lauv- an American singer, songwriter and record producer. The song is written by Lauv, Dallas Koehlke and Michael Mastosic. The song was teased prior to its release by way of a tweet and another tweet with the lyrics in written art form followed a day before…

Her Story

Both left apart, both made new friends, both started pursuing their life, but both forgot the one beside them, For her..the world was made of them.. The End Just some outpour of thoughts in intricately woven words. Expressions from lovers of imagination and their love for writing. Writings that shake and wake you, make you think, stir your soul, leave…

Girls Like You

‘Girls Like You’ is a 2017 song, sung by Adam Noah Levine- the lead singer of the band Maroon 5, and written by Levine with Cirkut, Brittany Talia Hazzard, Gian Stone, Henry Russell Walter, Starrah and Jason Gregory Evigan. A second version featuring American rapper Cardi B, was released later in 2018. In this song…

The Drowning

Haunted memories, the pain still stings. Crippled heart, forgotten how to restart. She ran so fast away from her past, but anchored of feelings weighed her down, until she let go of the chains of yesterday, she’ll continue to drown. Wanna be a wordmate? Connect with us and transform your thoughts into words…If you’re interested…