മനപ്രയാസം

‘പൊരിഞ്ഞ വെയിലിൽ,  ഇരു കാലുമില്ലാതെ ലോട്ടറി വിൽക്കുമ്പോഴും അയാളിൽ ചിരി നിറഞ്ഞു നിന്നു. എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ, “കോടികളുടെ ബിസിനസ്സിനിടയിൽ എന്ത് മനപ്രയാസം…..” എന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിയോടെ മറുപടി.’ ശുഭം നിങ്ങൾക്കും എഴുതാം..ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു തുടക്കമായിരിക്കാം. പണ്ടെപ്പോഴോ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കം. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തിലൂടെ ഒരു കൊച്ചു പ്രയാണം. ഈ പ്രയാണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ബന്ധപ്പെടുക, എനിക്കും എഴുതണം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, info@wordket.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. xxxx xx…

Dedicated to You!

“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t…

Not for Money though

I can honestly say that I have never gone into any business purely to make money. If that is the sole motive then I believe you are better off not doing it. A business has to be involving, it has to be fun, and it has to exercise your creative instincts. @richardbranson Wanna be a…

സ്റ്റാർട്ടപ്പും ന്യൂജെൻ തൊഴിലവസരങ്ങളും

പുതുതലമുറ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന മേഖലയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. എന്നാൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ, വിപണനം, സ്കിൽ വികസനം, നയങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തികസ്രോതസ്സുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കിണങ്ങിയ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും പുത്തൻ തൊഴിൽ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായി പറഞ്ഞുതരുന്ന പുസ്തകമാണ് ഡോ. ടി.പി. സേതുമാധവൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിലുള്ള ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ വിജ്ഞാനം പുതുതലമുറയുടെ കരിയർ വളർച്ചയിൽ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. രചയിതാവ് : ഡോ. ടി.പി. സേതുമാധവൻ നിങ്ങൾക്കും എഴുതാം..ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു തുടക്കമായിരിക്കാം. പണ്ടെപ്പോഴോ…

Window Shopping

Socrates believed that the wise person would instinctively lead a frugal life. He himself would not even wear shoes; yet he constantly fell under the spell of the marketplace and would go there often to look at all the wares on display. When one of his friends asked why, Socrates said, “I love to go there…

Rich Dad Poor Dad

Written by Robert Kiyosaki and Sharon Lechter in 1997, Rich Dad Poor Dad is based mostly on Kiyosaki’s young days spent in Hawaii. Enriched by Kiyosaki’s personal experience and the teachings he received from his rich dad and poor dad, the book highlights different attitudes towards money, work, and life. Framed around six main teachings…

Nobel Memorial Prize in Economic Sciences

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences, 2019 in Memory of Alfred Nobel has been awarded jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer, the Swedish Academy announced on Monday, October 14th, 2019. “The research conducted by this year’s Laureates has considerably improved our ability to fight global poverty. In just two decades, their…

It’s a Lifestyle

If you want to be an entrepreneur, it’s not a job, it’s a lifestyle. It defines you. Forget about vacations, about going home at 6 PM. Last thing at night you’ll send emails, first thing in the morning you’ll read emails, and you’ll wake up in the middle of the night. But it’s hugely rewarding,…

Initiative Q

Q is a new digital currency introduced in order to replace the hassles and shortfalls of existing payment systems like credit cards, cash, wire transfers, etc. which are getting old and outdated, leading us to bear unnecessary costs. As we all know, new payment systems with superior functionality are struggling to succeed because of the reluctance to…

Verify your GST Bill before paying

Most of you will be already aware of this wonderful application which will enable you to collect information regarding the person or company collecting GST(Goods and Services Tax) in India. GST Verify is an Android application released by the Central Board of Indirect taxes and Customs(CBIC) which will help you to verify the authenticity regarding…

Where is my Ketchup?

Positive and healthy customer service experiences will be the lifeblood of corporate growth and success today. It does not depend on which industry you are part of, the elements of customer service are transferable across industries. Besides providing people service at some level, we are ourselves customers in our daily lives of various products and…

CSR : Ever heard of it?

Corporate Social Responsibility (CSR) is one topic that is catching attention of all personnel’s in the current business world. It’s in the lime light ever since the Companies Act 2013 came out. CSR originally is meant to make the multinationals and big companies be more responsible to their social and environmental habitat. The Companies Act…

The Startup Checklist

The Startup Checklist is the entrepreneur’s essential companion. While most entrepreneurship books focus on strategy, this invaluable guide provides the concrete steps that will get your new business off to a strong start. You’ll learn the ins and outs of startup execution, management, legal issues, and practical processes throughout the launch and growth phases, and…

Why knowledge is the real strength?

From childhood days, I’m listening to one proverb “Knowledge is strength”, but I did not care about the exact meaning of the sentence and of course like everyone else, I was in the RAT RACE of getting myself equipped for the competitive world. However, I was fortunate enough to have my granny as my first…