ബസണ്ണയുടെ നിരാശകൾ

ഒരു സ്ഥിരം വെള്ളിയാഴ്ച സഭയിൽ വച്ചു വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ബസണ്ണയുടെ മൂഡ് മാറിയത്. വിനീത്, തൻ്റെ അപ്പൻ കാശ് മാത്രം നോക്കി ഏതോ കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥിരം പരിപാടിയായ കുടുംബക്കാരെ തെറിവിളി തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, “ഗ്ര്ര്ർ” എന്ന് ശബ്ദത്തിൽ വലിയ ഏമ്പക്കത്തോടെ തൻ്റെ മൂന്നാം പെഗ് ഇറക്കിയ ആവേശത്തിൽ ബസണ്ണ ടേബിളിൽ ഊക്കോടെ ഒന്നിടിച്ചു. എന്നിട്ടു പ്രഖ്യാപിച്ചു “ഏയ് ഭായ്, ഈ വിശ്വാന്തരതല്ലിയാവുതെ ഇബ്രു വ്യക്തികളു മധ്യേ പ്രീതി, പ്രേമ ഇല്ലാ, എല്ലാം സുള്ളൂ,…

Do Something!

Do something about your life now. You know you are sick and tired of being sick and tired. Do not just think about it, or look at it, and complain about it to whoever will listen. Stop conning yourself into being a volunteer victim, or telling the same old story. You are better than that….

Wish, Desires and Attachment

There have been many discussions on desires and attachment, and many eloquence has been delved deep into these concepts. So what I am going to say is nothing new or any new addition to the existing knowledge. However, since it is a wish to share my thoughts, I am expressing what I personally felt about…

Explore Dream Discover

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover. @hjacksonbrownjr Wanna be a wordmate? Connect with us and transform your…

Paper Mirrors

The way that I write is the way that I feel, that’s why it changes and that’s how it’s real. Sometimes when I feel like there’s no one around, like no one would hear me if I made a sound; that’s when I write like a loved one just died, that’s when I write like…

Hall of Fame

Hall of Fame is a 2012 song, sung by Daniel John Mark Luke O’Donoghue a.k.a. Danny, the lead singer of the pop-rock band, ‘The Script’. The song features will.i.am of The Black Eyed Peas. Written by Danny, James Barry and Mark Sheehan, Hall of Fame is a revitalizing song- zesty and vibrant. It is an…

It’s a Lifestyle

If you want to be an entrepreneur, it’s not a job, it’s a lifestyle. It defines you. Forget about vacations, about going home at 6 PM. Last thing at night you’ll send emails, first thing in the morning you’ll read emails, and you’ll wake up in the middle of the night. But it’s hugely rewarding,…