ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ കൂട്ടുകൂടിയ
മനസ്സിന്‍റെ ചില്ലയിലേക്ക്
നിറമുള്ള ഓർമ്മകളുമായി
ഒരു വിഷുക്കാലം കൂടി..
എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ
വിഷു ആശംസകൾ..

@wordketteam

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

 

Affiliate Disclosure: Some of the links or advertisements in the wordket website are affiliate links or advertisements, meaning, at no additional cost to you. We will earn a commission, if you click through and make a purchase. Thank you 🙂

Leave a Reply

You May Also Like
Read More

Her Story

Both left apart, both made new friends, both started pursuing their life, but both forgot the one beside…
Read More

At Last

Her eyes shut, she lay awake- as her life flashed, smiling – in gratitude. “It’s going too fast”,…
Read More

Merry Christmas

It’s Christmas time and we would like to take this occasion to acknowledge each and every fellow blogger…
Read More

Happy New Year

New year, new beginnings. We at Wordket would like to wish everyone a bright and promising 2023. We…