ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ കൂട്ടുകൂടിയ
മനസ്സിന്‍റെ ചില്ലയിലേക്ക്
നിറമുള്ള ഓർമ്മകളുമായി
ഒരു വിഷുക്കാലം കൂടി..
എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ
വിഷു ആശംസകൾ..

@wordketteam

Bookmark (0)

 

Affiliate Disclosure: Some of the links or advertisements in the wordket website are affiliate links or advertisements, meaning, at no additional cost to you. We will earn a commission, if you click through and make a purchase. Thank you 🙂

Leave a Reply

You May Also Like
Read More

Hello 2022

Here we are again- in the most exciting time of the year, waiting to step into another bright…
Read More

Her Story

Both left apart, both made new friends, both started pursuing their life, but both forgot the one beside…